NEO Observatory

NEO Observatory richt zich op het in opdracht van derden uitvoeren van monitoring, vergelijking en analyse van de economie van regio’s, steden en clusters.

Werkwijze

Hoogwaardige regionale data, transparante analyse en samenwerking met verschillende partners vormen de basis van ons onderzoek.

Markten

NEO Observatory richt zich op het in opdracht van derden uitvoeren van monitoring, vergelijking en analyse van de economie van regio’s, steden en clusters.

Nieuws & Publicaties

Hier vindt u de recente rapporten, beleidsstudies en onderzoeksresultaten.

Laatste Nieuws

Klimaatbeleid blijft ook tijdens de COVID-19 pandemie relevant om twee redenen

Hoewel de pandemie heeft geleid tot een lagere CO2-uitstoot, wijzen onze berekeningen uit dat dit positieve effect van korte duur is. De uitstoot stijgt in de jaren na de pandemie naar een niveau dat hoger is dan wanneer er geen pandemie zou zijn geweest. De lagere olieprijs is daarvan de oorzaak. Dit blijkt uit onze studie “Assessing short-term and long-term economic and environmental effects of the COVID-19 crisis in France” gepubliceerd in Environmental Resource Economics. Het ThreeME model, dat aan de basis ligt van deze studie, laat ook zien dat gericht klimaatbeleid in de vorm van CO2-beprijzing het economische herstel na de crisis kan versnellen. Ten eerste leidt CO2-beprijzing tot hogere investeringen in energie-efficiënte technologieën. Dit verhoogt de  productiviteit en daarmee de welvaart. Ten tweede ontstaat een vraagimpuls als de opbrengsten van CO2-beprijzing aan huishoudens en werknemers toekomen.

Review Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050: luchtvaart als privaat belang

Onlangs heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na enig uitstel de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 ‘verantwoord vliegen naar 2050’ uitgebracht. Op verzoek van de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam hebben NEO Observatory en LeoBus.nl een review van deze ontwerpnota opgesteld. Er is onder andere geconstateerd dat de geprojecteerde groei van de luchtvaart tot 2050 voortzetting van het lange termijn groeipad met ruimte voor meer is. Sturing van de luchtvaart door middel van beprijzing en/of hoeveelheidsbeperking wordt losgelaten en wordt overgelaten aan overleg tussen, met name, de Schiphol Group NV en belanghebbenden in de regio. Dit bestuursmodel wordt als ‘groeiverdienmodel’ aangeduid. Regionale overheden (gemeente, provincie) hebben een uitvoerende en adviserende rol in dit model. Hoewel de huidige kennisbasis voor het vormen van beleid toereikend is, stelt de nota desondanks dat er aanvullingen nodig zijn op de MKBA. De uitkomsten van de review zijn in lijn met de recente Toets economische effecten PlanMER 2019 ten behoeve van de Ontwerp-Luchtvaartnota door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

 

Verstedelijkingsstrategie van de 21e eeuw in de Metropoolregio Amsterdam

Is deconcentratie van wonen en werken in de Metropoolregio Amsterdam mogelijk? Dit essay in opdracht van de gemeente Amsterdam gaat hierop in. Ruimtelijke spillover (positieve externe effecten) in bedrijfstakken leidt namelijk tot ruimtelijke concentratie binnen de Metropoolregio Amsterdam. Uit de literatuur blijkt dat Marshall-Arrow-Romer en Porteriaanse externaliteiten ook buiten het centrum van een grootstedelijke regio kunnen bestaan, maar alleen als resultaat van een nieuw type bedrijvigheid. De elektrotechnische industrie voor de energietransitie in Almere kan in potentie uitgroeien tot zo’n nieuw cluster met ruimtelijke spillover. Hoe en waarom leest u in dit essay dat is geschreven naar aanleiding van een bijeenkomst in januari 2020 over de verstedelijkingsstrategie van de MRA.

Economische Verkenning Rotterdam 2020: Groei van bevolking en dienstensector

Op maandag 2 maart is de Economische Verkenning Rotterdam gepresenteerd. NEO Observatory heeft samen met de Erasmus Universiteit hieraan bijgedragen met een essay over de economische ontwikkeling van Rotterdam en de regio. De wereldhandel geeft enerzijds minder impuls aan de regionale economie, anderzijds groeit de bevolking en groeien de consumenten- en producentendiensten er snel. Met name de stad Rotterdam en het centrum varen er wel bij! Lees dit en meer boeiende artikelen over stad en regio in de uitgebreide publicatie Economische Verkenning Rotterdam 2020 met deze link: https://evr010.nl/

Creatieve Industrie laat sterke groei werkgelegenheid én waarde zien

Op 13 januari 2020 is de zevende editie van de Monitor Creatieve Industrie verschenen. Deze monitor geeft een beeld van de nationale en regionale economische ontwikkelingen van de creatieve industrie en ICT in Nederland. In de periode 2015-2018 dragen de creatieve industrie en ICT sterk bij aan de economische groei. Design is daarbij de sterkst groeiende bedrijfstak. Er vindt verdere concentratie plaats van de creatieve industrie en ICT in de grote steden, mede door het grote belang van zelfstandigen en kleine bedrijven in de sectoren. Verder toont de monitor aan dat 40 tot 60 procent van de creatieve professionals werkzaam is buiten de creatieve industrie. Deze professionals zijn ingebed in andere sectoren en voegen zo waarde toe aan hun producten en diensten. Tot slot laat deze nieuwste Monitor zien dat de creatieve industrie een grotere maatschappelijke betekenis heeft dan alleen de economisch-financiële waarde.  Meer weten over de inhoud? Open dan  de volgende link:

https://mediaperspectives.nl/creatieve-industrie-aanjager-van-economische-groei/