NEO Observatory

Netherlands Economic Observatory richt zich op regionaal en sectoraal economisch onderzoek op een overwegend kwantitatieve basis.

Werkwijze

Hoogwaardige regionale data, transparante analyse en samenwerking met verschillende partners vormen de basis van ons onderzoek.

Markten

NEO Observatory richt zich op het in opdracht van derden uitvoeren van monitoring, vergelijking en analyse van de economie van regio’s, steden en clusters.

Nieuws & Publicaties

Hier vindt u de recente rapporten, beleidsstudies en onderzoeksresultaten.

Laatste Nieuws

Second Opinion MKBA Rotterdam The Hague Airport

Op verzoek van de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast in Rotterdam heeft NEO Observatory met Leobus.nl een ‘second opinion’ gegeven over de maatschappelijke kosten baten analyse, uitgevoerd door Ecorys in 2015, van uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van RTHA in de toekomst. In lijn met een eerdere, meer kwalitatieve, second opinion van de TU Delft en een toets van Syconomy, heeft NEO/Leobus.nl de uitkomsten van deze MKBA herberekend en zorgvuldig alle keuzes en aannames gesimuleerd.  NEO/Leobus.nl komen tot de conclusie dat in die MKBA de baten (meervoudig) zijn overschat en de externe kosten zijn onderschat. Ecorys 2015 laat gegeven de bandbreedte van milieuprijzen en mogelijke aannames alleen de meest positieve uitkomst zien voor elk scenario van uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Bovendien lijkt in het meest bescheiden tweede scenario – één zonder significante uitbreiding van het aantal vliegbewegingen – juist sprake te zijn van een onderschatting van de effecten op welvaart en welzijn. In deze MKBA zou de volledige bandbreedte van de gegeven milieuprijzen moeten zijn gehanteerd, een gevoeligheidsanalyse op de externe kosten hebben moeten plaatsvinden, en verschillende scenario’s van economische groei moeten zijn gehanteerd. De onderzoekers bevelen aan om deze MKBA te herzien en terug te keren naar de oorspronkelijke vraag: wat is het maatschappelijk probleem? Dat zijn schaarste aan ‘quality of life’ in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zoals stilte, natuur en recreatiemogelijkheden) en werkgelegenheid. Vanuit die maatschappelijke vraag komen er andere toekomstvarianten voor de regionale luchthaven in beeld. Het verslag van de second opinion vindt u hier.

 

Regiomonitor 2018

De nieuwste Regiomonitor 2018 van NEO Observatory laat een gunstige economische ontwikkeling in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zien. De economische groei trekt in Zuid-Holland (gemiddeld 2,2 procent over 2014-’17) en de MRDH in ongeveer hetzelfde tempo aan als landelijk (2,3 procent). Recent trekt ook de werkgelegenheid flink aan en is de werkloosheid in Zuid-Holland flink gedaald van 8,3 procent in 2014 naar 5,5 procent in 2017. Het verschil tussen de werkloosheid in Nederland en Zuid-Holland neemt in recente jaren af; vooral lager en middelbaar opgeleiden vinden werk. Positief is dat de huidige groei wordt gedragen door consumptieve diensten en specialistische diensten als ICT en media. De regionale economie diversificeert en deelt mee in de huidige hoogconjunctuur. Gezien de sterke ontwikkeling van de innovatieve clusters (hotspots) bij de universiteiten zoals YES!Delft, is extra ruimte voor groei in de vorm van vastgoed en financiering voor nieuwe en groeiende bedrijven cruciaal. Een volledig beeld van de ontwikkeling van economie en arbeidsmarkt, energie & duurzaamheid, innovatie, bereikbaarheid en attractiviteit in de MRDH en de overige deelgebieden van Zuid-Holland vindt u in deze jongste Regiomonitor 2018 die in opdracht van de MRDH en de provincie Zuid-Holland is opgesteld.

Economie Metropoolregio Amsterdam continueert hoog groeipad

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit al een bijzonder groot aantal jaar sneller dan die van geheel Nederland. Wel trekt de groei nu ook in Overig Nederland aan, zodat het verschil met de MRA kleiner wordt. De MRA doet het ook in internationaal perspectief sterk: de regio staat nu in de top 5 van snelst groeiende grootstedelijke regio’s in Europa. Voorlopig zijn er geen obstakels voor de gunstige ontwikkeling. De werkgelegenheid groeit snel, zodat de werkloosheid snel daalt, vooral onder lager en middelbaar opgeleiden. De daling is zo snel dat krapte in zicht is met looninflatie in het verschiet. Echter, de vraag naar arbeid wordt ook vervuld uit andere, grote reservoirs: de omliggende regio (inkomende pendel), binnen- en buitenlandse immigratie, en mensen die nu nog niet werken of werkloos zijn. Werkgevers kunnen uit veel grotere reservoirs putten. De grondmarkt lijkt als eerste dicht te lopen: woningprijzen stijgen snel en de leegstand op de vastgoedmarkt is relatief snel verdwenen. Een overzicht van de recente en verwachte ontwikkeling van het bruto regionaal product, bevolking en arbeidsmarkt van de MRA is neergelegd in de jongste Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018, die in samenwerking met de VU Amsterdam, TNO en Ecorys is opgesteld, en vindt u hier.