NEO Observatory

Netherlands Economic Observatory richt zich op regionaal en sectoraal economisch onderzoek op een overwegend kwantitatieve basis.

Werkwijze

Hoogwaardige regionale data, transparante analyse en samenwerking met verschillende partners vormen de basis van ons onderzoek.

Markten

NEO Observatory richt zich op het in opdracht van derden uitvoeren van monitoring, vergelijking en analyse van de economie van regio’s, steden en clusters.

Nieuws & Publicaties

Hier vindt u de recente rapporten, beleidsstudies en onderzoeksresultaten.

Laatste Nieuws

Prognoses woningbouw 2019-2024

In 2018 heeft de woningbouw een niveau bereikt dat beantwoordt aan de maatschappelijke doelstelling van 75.000 extra woningen. Inmiddels zwakt de conjunctuur af naar een gemiddeld tempo. Het aantal gereed gemelde nieuwbouwwoningen komt in 2019 en 2020, exclusief transformatie, uit op 72 en 69 duizend woningen. In 2024 komt het aantal gereed meldingen uit op 69 duizend. Door de toegenomen waarde van woningen en het verdelen van productie over de tijd daalt de productiewaarde nauwelijks in een normaal scenario. Door de PAS-uitspraak ontstaat er echter een forse neerwaartse schok in de vergunningverlening en productie van nieuwe woningen. Dit wordt op termijn slechts weer deels weer ingehaald indien de vergunningverlening door effectieve maatregelen weer op gang komt. De productiecapaciteit van de bouwsector past namelijk vertraagd aan. Dit blijkt uit de Prognoses woningbouw 2019-2024 die in opdracht van het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NEO Observatory zijn opgesteld.

Economie Holland boven Amsterdam: solide met krappe arbeidsmarkt

Holland boven Amsterdam – de regio’s Noordkop, Westfriesland en Alkmaar – laat een solide ontwikkeling van de economische groei zien. De economie van HbA groeit sinds 2014 in een stabiel tempo, dat net onder het landelijk gemiddelde ligt. Naar verwachting houdt de economische groei in 2019 en 2020 aan met respectievelijk 1,2 en 1,3 procent. De arbeidsmarkt blijkt er structureel krap. De overloop uit de Metropoolregio Amsterdam komt weer op gang; de vraag is of dat structureel is of conjunctureel. Dit, en verdere analyses, is te lezen in de Economische Verkenningen Holland boven Amsterdam, die op 3 oktober 2019 door Regio Holland boven Amsterdam zijn uitgebracht. Dit zijn de tweede EVHbA die door TNO, NEO en de VU Amsterdam zijn opgesteld en door Prof. Dr Henri de Groot zijn gepresenteerd. De samenvatting van de EVHbA vindt u hier.

Nederlandse Games Industrie versnelt groei

Dutch Games Garden publiceerde onlangs de Games Monitor 2018 (engelstalig). Olaf Koops van NEO Observatory werkt mee aan deze publicatie. De Games Monitor 2018 geeft een overzicht van de positie van de Nederlandse videogames sector tussen 2015 en 2018. Dit is de derde editie van deze monitor over de Nederlandse games-industrie en is vergelijkbaar met de voorgaande edities uit 2012 en 2015. In de monitor wordt aandacht besteed aan onder andere de omvang, samenstelling en groei van deze nieuwe bedrijvigheid. In de periode 2015-2018 versnelde de groei van de werkgelegenheid in deze sector naar 10 procent per jaar.

Het Financieele Dagblad besteedde aandacht aan de nieuwste monitor over de Nederlandse game-industrie.