Databases

Kwantitatieve gegevens liggen ten grondslag aan het onderzoek van NEO Observatory. Daartoe heeft NEO Observatory databestanden opgesteld. Deze bestanden bevatten cijfers over de economische ontwikkeling van regio’s en bedrijfstakken op verschillende ruimtelijke schaalniveaus (gemeenten, provincies, landen, EU28 en EU27). NEO Observatory maakt daarbij de cijfers vergelijkbaar qua definitie, zowel tussen regio’s als tussen verschillende periodes. De databestanden van NEO Observatory strekken zich over het algemeen uit over Europese regio’s vanaf 1995 en Nederlandse regio’s vanaf 1970.

Bronmateriaal over regio’s en sectoren van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Eurostat en de Wereldbank wordt vergelijkbaar gemaakt met officiële cijfers van bijvoorbeeld het Centraal Planbureau (CPB) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, Engels: Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) over de verwachte ontwikkeling van landen. Nationale verwachtingen kunnen zo doorgewerkt worden naar grootstedelijke regio’s.

De databestanden bevatten cijfers over de volgende onderwerpen:

  • toegevoegde waarde,
  • werkgelegenheid,
  • werkloosheid,
  • beroepsbevolking en
  • bevolking.

Cijfers daarover brengen het tempo van economische groei in beeld en laten zien in hoeverre de werkloosheid meebeweegt. Naast deze onderwerpen bevatten de databestanden cijfers over Research and Development (R&D), investeringen naar type en human capital.

Tenslotte beschikken wij over een grote hoeveelheid data over vraag en aanbod van energie op regionaal niveau. Hiermee is het mogelijk om op regionaal niveau een Sankey diagram op te stellen waarmee vraag en aanbod van energie in beeld wordt gebracht op regionaal niveau.